«Τό κατ’ εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον», Οσιακόν Ιδιόμελο (Βατοπαιδινός Χορός)


20.01.2021

Ακούστε το περίφημο δοξαστικό του εσπερινού του αγ. Αντωνίου σε ερμηνεία από τον Βατοπαιδινό χορό. Πρόκειται για ποίημα του αγ. Θεοδώρου του Συκεώτου στο οποίο συνοψίζει το περιεχόμενο του συναξαρίου της ημέρας και τα θαυμάσια του βίου του μεγάλου καθηγητού της ερήμου.

Η ψαλτική ερμηνεία με τη σειρά της «οπτικοποιεί» αυτό το νόημα με το εύρυθμο και μελισματικό μέλος του Βατοπαιδινού Δοξαστικαρίου, ένα μέλος σύγχρονο μεν, παλαιότροπο δε, με αναφορές και καταβολές από το στιχηράριο, το οποίο παραδόθηκε προσφάτως από τον μελοποιό π. Θεοφάνη Βατοπαιδινό και είναι σε λειτουργική χρήση στα βατοπαιδινά αναλόγια και όχι μόνο.

Ἦχος πλ. β’

«Τό κατ’ εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον, νοῦν ἡγεμόνα κατά παθῶν ὀλεθρίων, ἀσκητικῶς ἐνστησάμενος, εἰς τό καθ’ ὁμοίωσιν ὡς δυνατόν ἀνελήλυθας· ἀνδρικῶς γάρ τήν φύσιν ἐκβιασάμενος, ἔσπευσας τό χεῖρον καθυποτάξαι τῷ κρείττονι, καί τήν σάρκα δουλῶσαι τῷ πνεύματι. Ὅθεν Μοναζόντων, ἀνεδείχθης ἀκρότης, πολιστής τῆς ἐρήμου, εὐδρομούντων ἀλείπτης, κανών ἀρετῆς ἀκριβέστατος, καί νῦν ἐν οὐρανοῖς, τῶν ἐσόπτρων, Ἀντώνιε ἐποπτεύεις, τήν ἁγίαν Τριάδα, ἐντυγχάνων ἀμέσως, ὑπέρ τῶν πίστει καί πόθῳ τιμώντων σε».