Σεβαστίας Γεράσιμος


15.12.2017

Διεύθυνε τα μετόχια της Ρουμανίας ως Ηγούμενος και έξαρχος. Διορισθείς υπό της Μονής ανεκαίνησε το καθολικό της Μονής Γκόλια στο Ιάσιο όπου σώζεται η κτητορική επιγραφή με το όνομά του στο τέμπλο. Απέθανε στο Ιάσιο το 1768.