Διοίκηση


11.05.2011

Σύμφωνα με τον κοινοβιακό χαρακτήρα οργανώσεως της βατοπαιδινής αδελφότητος, η διοίκηση ασκείται από την  Ιερά Σύναξη, που αποτελείται από τον αιρετό και ισόβιο καθηγούμενο και τους προϊσταμένους της Μονής.

Η  Ιερά Σύναξη λαμβάνει τις σημαντικές διοικητικές αποφάσεις, για την εκτέλεση των οποίων υπεύθυνος είναι ο καθηγούμενος και οι δύο ή τρεις επίτροποι.  Αντιθέτως, τα μικρότερης σημασίας θέματα ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Μονής και από τις συνάξεις των μοναχών που συγκαλούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα.