Θαύματα Παναγίας Παντανάσσης (μέρος 6ο)


06.02.2012

Παιδικό Ογκολογικό Κέντρο Μόσχα, Ρωσία

 11 Νοεμβρίου 1991

Στο Παι­δι­κό Ογκο­λο­γι­κό Κέ­ντρο της Μό­σχας νο­ση­λευ­ό­ταν ο οκτά­χρο­νος Μι­χα­ήλ Ια­κού­νιν, από το Το­λιά­τι, με καρ­κί­νο στο μά­τι. Ένα χάρ­τι­νο αντί­γρα­φο της θαυ­μα­τουρ­γού ει­κό­νας της Πα­ντα­νάσ­σης βρι­σκό­ταν στον τοί­χο δί­πλα στο κε­φα­λά­κι του, αρι­στε­ρά. Στις 11 Ια­νου­α­ρί­ου 1991 η μη­τέ­ρα του που ήταν κο­ντά του και προ­σευ­χό­ταν για τη θε­ρα­πεία του στην Πα­να­γία μα­ζί με την Κλαυ­δία Οχά­τρι­να, εί­δαν να βγαί­νουν από την ει­κό­να φω­τει­νές ακτί­νες. Σε με­ρι­κές όμως ημέ­ρες κα­τά τη διάρ­κεια της νύ­κτας η μη­τέ­ρα δια­πί­στω­σε ότι η καρ­δία του Μι­χα­ήλ έπαυ­σε να κτυ­πά. Έτρε­ξε να φω­νά­ξει την νο­σο­κό­μα. Όταν ήλ­θε, και ενώ στο διά­δρο­μο και στο δω­μά­τιο ήταν σκο­τά­δι, εί­δαν δύο ακτί­νες από την ει­κό­να να πέ­φτουν πά­νω στο νε­κρό παι­δά­κι και αμέ­σως η καρ­διά του άρ­χι­σε πά­λι να λει­τουρ­γεί.

Μάρ­τιος 1996

Από το πρό­σω­πο της Λιου­ντμί­λα εξα­φα­νί­σθη­κε ένα καρ­κί­νω­μα με­γά­λο ως ελιά, αφού το άλει­ψε με λά­δι με­τά από Παράκληση στην ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης στο ναό των Αγί­ων Πά­ντων.

Μάρ­τιος 1996

Η έφη­βος Λιου­ντμί­λα εί­χε από παι­δί βρογ­χι­κό άσθμα με δω­δε­κά­ω­ρες κρί­σεις. Κα­τά τη διάρ­κεια της κρί­σης την άλει­ψαν με το λά­δι της Πα­ντα­νάσ­σης στο στή­θος και την πλά­τη και η κρί­ση στα­μά­τη­σε.

Ιού­νιος 1996

Η Να­ντιέζ­ντα από τη Μό­σχα εί­χε τραυ­μα­τι­στεί στη σπον­δυ­λι­κή στή­λη, συ­μπιε­στι­κή θλά­ση με με­τα­τό­πι­ση· συ­νε­χείς πό­νοι τη βα­σά­νι­ζαν και δεν μπο­ρού­σε να περ­πα­τή­σει ού­τε εί­κο­σι βή­μα­τα. Δεν έφτα­ναν μό­νο αυ­τά αλ­λά στην κά­τω σια­γό­να εί­χε τραύ­μα και στο πρό­σω­πο έκ­ζε­μα. Αφού προ­σευ­χή­θη­κε στην Πα­ντά­νασ­σα έγι­νε τε­λεί­ως κα­λά.

Αύ­γου­στος 1996

Μια πι­στή γυ­ναί­κα κά­θε μέ­ρα έκα­νε Πα­ρα­κλή­σεις στην ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης στο ναό των Αγί­ων Πά­ντων υπέρ των αθέ­ων συγ­γε­νών της. Σε λί­γο και­ρό, αυ­τοί άρ­χι­σαν να εκ­κλη­σιά­ζο­νται.

Δε­κέμ­βριος 1996

Η Λιού­μποβ εί­χε καρ­κί­νο στη μή­τρα και οι για­τροί της πρό­τει­ναν να κά­νει εγ­χεί­ρη­ση. Αυ­τή ήλ­θε στην εκ­κλη­σία για τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­να­γί­ας Πα­ντα­νάσ­σης. Πριν την εγ­χεί­ρη­ση πή­γε για επα­νε­ξέ­τα­ση και ο καρ­κί­νος εί­χε εξα­φα­νη­σθεί.

Ια­νου­ά­ριος 1997

Ο Γιού­ρι, 48 ετών, εί­χε ολο­κλη­ρω­τι­κή εξα­σθέ­νη­ση του νευ­ρι­κού συ­στή­μα­τος. Οι συγ­γε­νείς του άρ­χι­σαν να κά­νουν υπέρ αυ­τού Πα­ρα­κλή­σεις στην ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης. Θε­ρα­πεύ­θη­κε τε­λεί­ως.

Απρί­λιος 1997

Ο Αλέ­ξαν­δρος, 20 ετών, εί­χε όγκο στον εγκέ­φα­λο. Αρ­χι­σε να προ­σεύ­χε­ται στην ει­κό­να της Πα­να­γί­ας. Ο όγκος εξα­φα­νί­σθη­κε.

Μά­ϊ­ος 1997

Ο Βί­κτωρ, εί­χε όγκο στο νω­τιαίο μυ­ε­λό. Η μη­τέ­ρα του διά­βα­ζε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης. Στην επα­νε­ξέ­τα­ση ο όγκος δεν υπήρ­χε.

Ιού­νιος 1997

Στη Σο­φία, 50 ετών, με­τά από εξε­τά­σεις οι για­τροί βρή­καν ένα εί­δος καρ­κί­νου που λέ­γε­ται ομοί­ω­μα. Πρό­τει­ναν επεί­γου­σα εγ­χεί­ρη­ση. Στο Ογκο­λο­γι­κό Κέ­ντρο της Μό­σχας επι­βε­βαί­ω­σαν ότι χρειά­ζε­ται επεί­γου­σα εγ­χεί­ρη­ση. Προ­σευ­χό­ταν μπρο­στά στη ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης στο ναό και στο σπί­τι διά­βα­ζε τους Χαι­ρε­τι­σμούς. Σ’ ένα μή­να, στην επα­νε­ξέ­τα­ση, ο όγκος δεν βρέ­θη­κε.

Ιού­λιος 1997

Η Μα­ρία εί­χε καρ­κί­νο της μή­τρας. Διά­βα­ζε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης. Σε δύο εβδο­μά­δες ο καρ­κί­νος εξα­φα­νί­σθη­κε.

Αύ­γου­στος 1997

Από τον Ια­νου­ά­ριο του 1997 ο Αλέ­ξαν­δρος από την πό­λη Ου­λιά­νοβ­σκ, υπέ­φε­ρε με καρ­κί­νο στο νε­φρό, στην ου­ρο­δό­χο κύ­στη και στον προ­στά­τη. Αρ­χι­σε να προ­σεύ­χε­ται στην ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης. Σε λί­γο στην επα­νε­ξέ­τα­ση δεν βρή­καν ού­τε ίχνος από τον καρ­κί­νο.

Σε­πτέμ­βριος 1997

Η Όλ­γα εί­χε καρ­κί­νο τε­τάρ­του βαθ­μού στην μή­τρα. Έκα­νε στο ναό Παράκληση της Πα­ντα­νάσ­σης και στο σπί­τι διά­βα­ζε για 40 ημέ­ρες τους Χαι­ρε­τι­σμούς. Σε επα­νε­ξέ­τα­ση δεν βρέ­θη­κε καρ­κί­νος.

Ια­νου­ά­ριος 1998

Στο ναό του Αγί­ου Ιω­άν­νη της Κρο­στάν­δης που βρί­σκε­ται στην Ουδ­μουρ­τία, κο­ντά στα Ου­ρά­λια, δω­ρή­θη­κε ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης και λά­δι αγια­σμέ­νο από την πα­ρά­κλη­ση στο ναό των Αγί­ων Πά­ντων. Ακο­λού­θη­σαν πολ­λά πε­ρι­στα­τι­κά θε­ρα­πειών από ανί­α­τες ασθέ­νειες. Τώ­ρα στο ναό αυ­τό κά­θε εβδο­μά­δα δια­βά­ζουν χαι­ρε­τι­σμούς μπρο­στά στην ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης.

Ια­νου­ά­ριος 1998

Ένας νέ­ος προ­σευ­χό­ταν στο ναό των Αγί­ων Πά­ντων της Μό­σχας για τη μη­τέ­ρα του που εί­χε καρ­κί­νο. Η μη­τέ­ρα στο σπί­τι διά­βα­ζε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης. Σε λί­γο και­ρό ο καρ­κί­νος εξα­φα­νί­σθη­κε.

Ια­νου­ά­ριος 1998

Η Μα­ρία εί­χε όγκο της θη­λής του μα­στού, ο οποί­ος με­γά­λω­νε συ­νε­χώς. Πή­γε στο ναό και ζή­τη­σε να κά­νουν πα­ρά­κλη­ση στην Πα­ντά­νασ­σα. Σε τρεις ημέ­ρες αι­σθάν­θη­κε κα­λύ­τε­ρα και σε μία εβδο­μά­δα θε­ρα­πεύ­θη­κε.

Φε­βρου­ά­ριος 1998

Μία γυ­ναί­κα έπρε­πε να κά­νει εγ­χεί­ρη­ση για αφαί­ρε­ση αδέ­νων, αυ­τή όμως δεν ήθε­λε. Αρ­χι­σε να δια­βά­ζει τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης, σε τρεις ημέ­ρες πή­γε στο για­τρό ο οποί­ος με­τά την εξέ­τα­ση την βρή­κε εντε­λώς κα­λά.

Φε­βρου­ά­ριος 1998

Το Νο­έμ­βριο του 1997 οι για­τροί έκα­ναν διά­γνω­ση καρ­κί­νου δευ­τέ­ρου βαθ­μού στην Αν­να. Αυ­τή άρ­χι­σε να πη­γαί­νει στην πα­ρά­κλη­ση της Πα­ντα­νάσ­σης και να βά­ζει αγια­σμέ­νο λά­δι στο μέ­ρος της αρ­ρώ­στιας. Σε λί­γο και­ρό θε­ρα­πεύ­θη­κε.

Μάρ­τιος 1998

Η Τα­λί­νη εί­χε καρ­κί­νο στα έντε­ρα. Έκα­νε εγ­χεί­ρη­ση. Στην επα­νε­ξέ­τα­ση βρέ­θη­κε ότι ο καρ­κί­νος έκα­νε με­τά­στα­ση στο ση­κώ­τι και στη σπλή­να. Προ­σευ­χό­ταν στην Πα­να­γία την Πα­ντά­νασ­σα και θε­ρα­πεύ­τη­κε τε­λεί­ως.

Ανοι­ξη 1998

Ο Ρο­μάν εί­χε Ηπα­τί­τι­δα Γ΄ που του προ­κα­λού­σε πό­νους στο στο­μά­χι και υπνη­λία. Η μη­τέ­ρα του προ­σευ­χό­ταν στην Πα­ντά­νασ­σα και του έκα­νε επα­λή­ψεις με λά­δι από το κα­ντή­λι της Πα­να­γί­ας. Σε σύ­ντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα θε­ρα­πεύ­θη­κε.

Ιού­νιος 1998

Ένα βρέ­φος με το όνο­μα Αν­να ήταν στο Παι­δι­κό Ογκο­λο­γι­κό Κέ­ντρο της Μό­σχας με διά­γνω­ση καρ­κι­νι­κού όγκου τρί­του βαθ­μού στη κοι­λιά. Στο σπί­τι διά­βα­ζαν τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης. Σε ένα μή­να ο όγκος εξα­φα­νί­σθη­κε.

7 Ιου­νί­ου 1998

Οι για­τροί διέ­γνω­σαν πε­ρι­το­νί­τι­δα στην Αν­να. Αυ­τή διά­βα­ζε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης και θε­ρα­πεύ­θη­κε.

13 Αυ­γού­στου 1998

Το 1994 ένα παι­δά­κι προ­σβλή­θη­κε από λέ­πρα. Η μη­τέ­ρα του πή­γε στη Λει­τουρ­γία στην εκ­κλη­σία που εί­ναι η ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης, πή­ρε λά­δι από το κα­ντή­λι της Πα­να­γί­ας άλει­ψε το παι­δί της και για κά­ποιο χρο­νι­κό διά­στη­μα διά­βα­ζε -η μη­τέ­ρα- τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης και το παι­δά­κι έγι­νε κα­λά.

Ια­νου­ά­ριος 1999

Ο Αλέ­ξαν­δρος από τη Μό­σχα εί­χε καρ­κί­νο στην ου­ρο­δό­χο κύ­στη. Αφού διά­βα­σε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης και αλεί­φτη­κε με λά­δι της Πα­να­γί­ας για­τρεύ­θη­κε.

Μάρ­τιος 1999

Ο Γε­ώρ­γιος, ένας άν­δρας από τη Μό­σχα, εί­χε τη γυ­ναί­κα του με καρ­κι­νο του στή­θους. Διά­βα­ζε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης, έβα­λε λά­δι από το κα­ντή­λι της Πα­να­γί­ας και η γυ­ναί­κα του έγι­νε εντε­λώς κα­λά.

Απρί­λιος 1999

Η Αγ­γε­λι­κή εί­χε καρ­κί­νο· οι για­τροί δεν μπο­ρού­σαν να κά­νουν τί­πο­τα. Αρ­χι­σε να προ­σεύ­χε­ται στην Πα­να­γία την Πα­ντά­νασ­σα. Πή­ρε λά­δι από την ει­κό­να, έβα­λε στο μέ­ρος που εί­χε καρ­κί­νο και θε­ρα­πεύ­θη­κε.

4 Ιου­νί­ου 1999

Στην μι­κρή Κύ­ριλ Σό­προ­κοβ, τριά­μι­συ ετών, από την πό­λη Όρελ, οι για­τροί διέ­γνω­σαν λευ­χαι­μία. Οι γο­νείς της άρ­χι­σαν να προ­σεύ­χο­νται με θέρ­μη στην Πα­ντά­νασ­σα. Με­τά από 8 μή­νες θε­ρα­πεύ­θη­κε.

Ιού­λιος 1999

Μία γυ­ναί­κα εί­χε καρ­κί­νο στο πά­γκρε­ας σε πο­λύ βα­ριά μορ­φή. Οι για­τροί δεν μπο­ρού­σαν να την θε­ρα­πεύ­σουν. Η κό­ρη της Τά­νια άρ­χι­σε να προ­σεύ­χε­ται για τη μη­τέ­ρα της στην Πα­ντά­νασ­σα. Σε με­ρι­κές ημέ­ρες άρ­χι­σε να συ­νέρ­χε­ται. Όταν της έκα­ναν επα­νε­ξέ­τα­ση οι για­τροί δεν βρή­καν τί­πο­τα.

Σε­πτέμ­βριος 1999

Η Ευ­γε­νία Κων­στα­ντί­νο­βα εί­χε νευ­ραλ­γία στο πρό­σω­πο και πο­λύ δυ­να­τούς πό­νους. Για 40 ημέ­ρες πή­γαι­νε και στις Λει­τουρ­γί­ες, διά­βα­ζε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης και έβα­ζε λά­δι από την ει­κό­να και η νευ­ραλ­γία της πέ­ρα­σε.

7 Σε­πτεμ­βρί­ου 1999

Η Λυ­δία Μπί­τσκο­βα Δη­μη­τρί­γιεβ­να, κά­τοι­κος Μό­σχας, εί­χε ενο­χλή­σεις στο μέ­ρος του στο­μά­χου. Με­τά από βιο­ψία σε κύτ­τα­ρα που της αφαι­ρέ­θη­καν, εντο­πί­σθη­κε κα­κο­ή­θης καρ­κι­νι­κός όγκος. Οι για­τροί την προ­έ­τρε­ψαν να κά­νει εγ­χεί­ρη­ση. Η εγ­χεί­ρη­ση τε­λι­κά ορί­στη­κε τρι­σή­μι­σι μή­νες με­τά, στο διά­στη­μα αυ­τό διά­βα­ζε κα­θη­με­ρι­νά τους Χαι­ρε­τι­σμούς και έκα­νε επά­λει­ψη με λά­δι από το κα­ντή­λι της Πα­ντα­νάσ­σης. Στην επό­με­νη εξέ­τα­ση ο καρ­κί­νος δεν υπήρ­χε.

9 Ια­νου­α­ρί­ου 2000

Η Νί­να, κά­τοι­κος Μό­σχας, εί­χε την εξής διά­γνω­ση: «άσχη­μη κα­τά­στα­ση ζω­τι­κών ορ­γά­νων« (νε­φρά, πά­γκρε­ας, ση­κώ­τι) «καί κα­κή λει­τουρ­γία τους». Έξι χρό­νια τα­λαι­πω­ρή­θη­κε, αλ­λά δεν βρή­κε θε­ρα­πεία. Κά­ποιος την πλη­ρο­φό­ρη­σε για την θαυ­μα­τουρ­γό ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης. Αφού πή­γε στη Λει­τουρ­γία, ζή­τη­σε λά­δι από το κα­ντή­λι της ει­κό­νας. Σε λί­γο και­ρό θε­ρα­πεύ­θη­κε.

29 Ια­νου­α­ρί­ου 2000

Η Να­τα­λία Γκά­λιτς Γε­βγκέ­νεβ­να, κά­τοι­κος Ορ­σκ της επαρ­χί­ας Όρεν­μπουρκ, εί­χε καρ­κί­νο του στή­θους. Με­τά από σα­ρα­ντα­ή­με­ρη προ­σευ­χή με τους Χαι­ρε­τι­σμούς στη Μη­τέ­ρα του Θε­ού Πα­ντά­νασ­σα θε­ρα­πεύ­θη­κε.

Ια­νου­ά­ριος 2000

Στη Ρα­ΐ­σα Ογα­νέ­σο­βα δια­γνώ­σθη­κε καρ­κι­νι­κός όγκος. Η εγ­χεί­ρη­ση έπρε­πε να γί­νει στις 9 Ια­νου­α­ρί­ου 2000. Στις 10/1 πή­γε στην πα­ρά­κλη­ση της Πα­να­γί­ας της Πα­ντα­νάσ­σης. Αρ­νή­θη­κε να εγ­χει­ρι­σθεί. Στην επα­νε­ξέ­τα­ση ο όγκος δεν βρέ­θη­κε.

Φε­βρου­ά­ριος 2000

Η Λιου­ντμί­λα εί­χε καρ­κί­νο τε­τάρ­του βαθ­μού στο πα­χύ έντε­ρο και καρ­κι­νι­κούς όγκους στη μή­τρα και το ση­κώ­τι. Με­τά την εγ­χεί­ρη­ση οι για­τροί της έδω­σαν δύο εβδο­μά­δες ζωή. Η ετοι­μο­θά­να­τη άρ­χι­σε να προ­σεύ­χε­ται με θέρ­μη και να ψάλ­λει τους Χαι­ρε­τι­σμούς στην Πα­ντά­νασ­σα. Τώ­ρα, με­τά από χρό­νια ζεί και δο­ξά­ζει την Πα­ντά­νασ­σα για το θαύ­μα.

20 Μαρ­τί­ου 2000

Η Βα­λε­ντί­να από την πό­λη Όρελ, εί­χε κα­κο­ή­θη όγκο. Οι για­τροί δεν μπό­ρε­σαν να βο­η­θή­σουν. Αρ­χι­σε να δια­βά­ζει στο σπί­τι τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­να­γί­ας Πα­ντα­νάσ­σης. Σε λί­γο και­ρό ο όγκος εξα­φα­νί­σθη­κε.

Μά­ϊ­ος 2000

Η Λυ­δία, από τα Αλ­τά­ϊα όρη, εί­χε καρ­κί­νο του στο­μά­χου. Της αφαί­ρε­σαν ένα μέ­ρος, αλ­λά ο καρ­κί­νος προ­χώ­ρη­σε. Αυ­τή άρ­χι­σε να δια­βά­ζει τους Χαι­ρε­τι­σμούς και να παίρ­νει κά­θε ημέ­ρα λί­γο αγια­σμό από την πα­ρά­κλη­ση της Πα­ντα­νάσ­σης. Οι με­τα­στά­σεις στα­μά­τη­σαν. Τώ­ρα εί­ναι υγι­ής.

27 Σε­πτέμ­βρί­ου 2000

Η Όλ­γα Αξέ­νο­βα εί­χε μία αδελ­φή, στο Νίζ­νι Νό­βγκο­ρο­ντ, που έπα­σχε από καρ­κί­νο του στο­μά­χου. Οι για­τροί την προ­έ­τρε­ψαν να κά­νει εγ­χεί­ρη­ση. Αυ­τή άρ­χι­σε να προ­σεύ­χε­ται δια­βά­ζο­ντας τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης. Σύ­ντο­μα θε­ρα­πεύ­θη­κε.

Θαύ­μα στην Λευ­κο­ρω­σία

Η ίδια Όλ­γα Αξέ­νο­βα εί­χε μία αδελ­φή στην πό­λη Μο­λο­δέ­τσνο της Λευ­κο­ρω­σί­ας η οποία θε­ρα­πεύ­θη­κε από την Πα­ντά­νασ­σα. Οι για­τροί της βρή­καν καρ­κι­νι­κό όγκο και την προ­έ­τρε­ψαν να εγ­χει­ρι­σθεί χω­ρίς ανα­βο­λή. Αυ­τή αρ­νή­θη­κε την εγ­χεί­ρη­ση και άρ­χι­σε να δια­βά­ζει τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­να­γί­ας της «Πα­ντα­νάσ­σης». Την Τρί­τη ημέ­ρα ο όγκος εξα­φα­νί­σθη­κε. Όταν οι για­τροί έκα­ναν την επα­νε­ξέ­τα­ση δεν βρή­καν τον όγκο και έμει­ναν έκ­πλη­κτοι.

Η Τρι­μπούν­σκα­ϊα Ελέ­νη έπα­σχε από εν­δο­μη­τρία. Σα­ρά­ντα ημέ­ρες διά­βα­ζε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης. Στην επα­νε­ξέ­τα­ση η ασθέ­νεια θε­ρα­πεύ­θη­κε.

 

Η Μο­ζο­ρούκ Ελέ­νη Δη­μή­τριεβ­να από τη Μό­σχα, έπα­σχε από καρ­κί­νο του μα­στού.  Προ­σευ­χό­ταν στην Πα­να­γία την Πα­ντά­νασ­σα. Ο όγκος άρ­χι­σε να απορ­ρο­φά­ται. Τώ­ρα αι­σθά­νε­ται κα­λά.

Μό­σχα 2004

Η Ελέ­νη με­τά από ια­τρι­κές εξε­τά­σεις δια­πι­στώ­θη­κε ότι έχει κα­κο­ή­θη όγκο με με­τα­στά­σεις. Εγ­χει­ρί­σθη­κε. Κα­τά­λα­βε ότι ήταν πά­ρα πο­λύ κο­ντά στο θά­να­το. Στή­ρι­ξε όλες τις ελ­πί­δες της στο Θεό και άρ­χι­σε στο νο­σο­κο­μείο να προ­σεύ­χε­ται στην ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης. Όταν βγή­κε από το νο­σο­κο­μείο πα­ρα­κο­λου­θού­σε τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Θε­ο­τό­κου στο ναό των Αγί­ων Πά­ντων στο Κρά­σνοε Σε­λό. Για σα­ρά­ντα ημέ­ρες διά­βα­ζε στο σπί­τι της τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντα­νάσ­σης πα­ρα­κα­λώ­ντας και πολ­λούς άλ­λους αγί­ους.

Θε­ώ­ρη­σε ότι η αρ­ρώ­στια της δό­θη­κε για να αλ­λά­ξει τη ζωή της. Με­τά από πέ­ντε χη­μειο­θε­ρα­πεί­ες τα απο­τε­λέ­σμα­τα έδει­ξαν πλή­ρη απο­θε­ρα­πεία. Αρ­χι­σε να εξο­μο­λο­γεί­ται, να κοι­νω­νεί συ­χνά και να αγω­νί­ζε­ται κα­τά των λο­γι­σμών της απο­θαρ­ρύν­σε­ως. Αύ­ξη­σε την ελ­πί­δα της στο Θεό και διά­βα­ζε τον κα­νό­να της Θε­ο­τό­κου. Ένοιω­σε τη βο­ή­θεια της Πα­να­γί­ας. Η πί­στη της στε­ρε­ώ­θη­κε. Αρ­χι­σε να βο­η­θά όσους εί­χαν ανά­γκη από συ­μπα­ρά­στα­ση. Ευ­χα­ρι­στεί συ­νε­χώς το Θεό, τη Θε­ο­τό­κο και τους Αγί­ους Πά­ντες για τη θε­ρα­πεία της.

18 Αυ­γού­στου 2005

Η κ. Λυ­δία Γα­φά­ρο­βα υπάλ­λη­λος του βι­βλιο­πω­λεί­ου του Ιε­ρού Να­ού των Αγί­ων Πά­ντων ανα­φέ­ρει τα εξής θαύ­μα­τα της Πα­ντα­νάσ­σης Θε­ο­τό­κου:

  1. 1.      Η  Ζωή, ενο­ρί­τισ­σα της εκ­κλη­σί­ας του ανω­τέ­ρω να­ού, έπα­σχε από καρ­κί­νο προ­χω­ρη­μέ­νης μορ­φής με με­τά­στα­ση. Πα­ρά την ασθέ­νειά της πή­γε και βο­ή­θη­σε σε κά­ποια ερ­γα­σία της εκ­κλη­σί­ας. Εξο­μο­λο­γή­θη­κε με­τά και κοι­νω­νού­σε συ­χνά. Πή­γαι­νε κά­θε εβδο­μά­δα στις Πα­ρα­κλή­σεις, πή­ρε λά­δι από το κα­ντή­λι της Πα­να­γί­ας και με­τά από επα­λεί­ψεις θε­ρα­πεύ­θη­κε.
  2. 2.      Η ίδια η κ. Λυ­δία, ανα­φέ­ρει ότι και αυ­τή έπα­σχε από καρ­κί­νο και η για­τρός της, της εί­πε ότι πρέ­πει οπωσ­δή­πο­τε να κά­νει εγ­χεί­ρη­ση. Αυ­τή όμως με προ­σευ­χές και Πα­ρα­κλή­σεις πα­ρα­κα­λού­σε την Πα­να­γία την Πα­ντά­νασ­σα να τη βο­η­θή­σει. Πράγ­μα­τι σι­γά- σι­γά ο όγκος μειώ­θη­κε -χω­ρίς κα­μιά θε­ρα­πεία- και η έγ­χεί­ρη­ση απο­φεύ­χθη­κε.

Η για­τρός, που προ­η­γου­μέ­νως δή­λω­νε άθεη, πλη­σί­α­σε την Εκ­κλη­σία και πή­γαι­νε στις Πα­ρα­κλή­σεις. Προ­έ­τρε­πε δε και προ­τρέ­πει τις ασθε­νείς της να πα­ρα­κο­λου­θούν τις Πα­ρα­κλή­σεις της Πα­ντα­νάσ­σης.

πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Θαύματα Παναγίας Παραμυθίας και Παναγίας Παντανάσσης, Άγιον Όρος