Θαύματα Παντανάσσης (μέρος 5ο)


31.01.2012

Αποφυγή καισαρικής μετά από παράκληση

Λό­χος Στρα­τη­γεί­ου ΓΕ­ΕΦ

ΚΥ­ΠΡΟΣ

«…Ο π. Πα­να­γιώ­της Τρια­ντα­φύλ­λου, εφη­μέ­ριος του πα­ρεκ­κλη­σί­ου της Πα­να­γί­ας Πα­ντα­νάσ­σης, συμ­βού­λευ­σε γυ­ναί­κα, πνευ­μα­τι­κό του τέ­κνο, που ήταν σε προ­χω­ρη­μέ­νη κυ­ο­φο­ρία να μην υπο­βλη­θεί σε και­σα­ρι­κή το­μή, αφού εί­χε πε­ρά­σει την ανα­με­νό­με­νη μέ­ρα της προ­τού δο­κι­μά­σει τη βο­ή­θεια της Πα­να­γί­ας Πα­ντα­νάσ­σης. Στις 8 Αυ­γού­στου 2003, κα­τά τη διάρ­κεια Παράκλησης που έγι­νε στο πα­ρεκ­κλή­σιο, νο­ε­ρά συ­μπε­ριέ­λα­βε στην προ­σευ­χή του και το πρό­βλη­μα του πνευ­μα­τι­κού του τέ­κνου. Χρο­νι­κά στο μέ­σο της Παράκλησης η γυ­ναί­κα γέν­νη­σε φυ­σιο­λο­γι­κά.

Μό­λις γέν­νη­σε ένα υγιέ­στα­το κο­ρι­τσά­κι, ο σύ­ζυ­γός της γε­μά­τος χα­ρά ενη­μέ­ρω­σε τον π. Πα­να­γιώ­τη για το συμ­βάν.

Ο π. Πα­να­γιώ­της τη­λε­φώ­νη­σε στον υπο­γρά­φο­ντα κά­νο­ντάς του γνω­στό ότι η «Πα­ντά­νασ­σα έκα­νε το θαύ­μα της».

Αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης Πεζικού

Πα­να­γιώ­της Πα­ντε­λί­δης

 

 

Χα­ρί­ζει παιδάκι σε κάποιον κύριον με προβλήματα τεκνοποιήσεως

 

Λ.Σ. ΓΕΕΦ

Ο κος… με δια­γνω­σμένα προ­βλή­ματα υγείας τεκνο­ποι­ή­σεως προ­σευ­χό­ταν καθη­με­ρινά μπρο­στά στην εικόνα της Παντα­νάσ­σης στο στρα­τό­πεδο, παρα­κα­λώ­ντας την Πανα­γία να τον βοη­θή­σει στο σοβαρό πρό­βλημά του χαρί­ζο­ντάς του ένα παιδί, με τάμα να το βαπτί­σει στο παρεκ­κλή­σιό της. Μετά από ένα μήνα η σύζυ­γός του έμεινε έγκυος.

Μετά την ανα­κοί­νωση του για­τρού για την εγκυ­μο­σύνη της συζύ­γου του ανέ­φερε επί­σημα στο Διοι­κητή του Στρα­το­πέ­δου ότι η «Παντά­νασσα έκανε και πάλιν το θαύμα της».

Αν/­χης (ΠΖ)

Πανα­γιώ­της Παντε­λί­δης

 

ü      Εμφάνιση και πρόσκληση σε γυναίκα στρατιωτικό

 

Λ.Σ. ΓΕ­ΕΦ

Προ­σκα­λέ­σα­με την συ­νά­δελ­φο Υπα­ξιω­μα­τι­κό Ν.Ι., να προ­σκυ­νή­σει την ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης, ο φόρ­τος όμως ερ­γα­σί­ας δεν της επέ­τρε­ψε να επι­σκε­φθεί το πα­ρεκ­κλή­σιο αμέ­σως.

…Μια νύ­κτα εί­δε στον ύπνο της να βρί­σκε­ται έξω από το πα­ρεκ­κλή­σιο της Πα­να­γί­ας της Πα­ντα­νάσ­σης, ενώ μια όμορ­φη κο­πέ­λα στε­κό­ταν έξω από την πόρ­τα και την πα­ρα­κα­λού­σε να έρ­θει μέ­σα στην εκ­κλη­σία., ήταν η Πα­να­γία.

Αν/χης (ΠΖ)

Πα­να­γιώ­της Πα­ντε­λί­δης

 

 

Θεραπεύτηκε ασθενής η οποία έπασχε από όγκο στο στήθος.

 

18 Νο­εμ­βρί­ου 2005

Έγκω­μη, Κύπρος

«Επι­τρέ­ψα­τέ μου να σας ενη­με­ρώ­σω για το θαύ­μα της Πα­να­γί­ας Πα­ντά­νασ­σης, που έγι­νε πρό­σφα­τα στον Ναό μας.

Η κα Μ. Π. Χρ. από την Αν­θού­πο­λη έπα­σχε από όγκο στο στή­θος και θα οδη­γεί­το στο χει­ρουρ­γείο. Μό­λις έφθα­σε η θαυ­μα­τουρ­γή ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης στο Ναό μας προ­σέ­φυ­γε στη χά­ρη της με πί­στη. Προ­σευ­χή­θη­κε, προ­σκύ­νη­σε, σταυ­ρώ­θη­κε με λα­δά­κι από το κα­ντή­λι της και τη θερ­μο­πα­ρα­κά­λε­σε.

Όταν την πε­ρα­σμέ­νη εβδο­μά­δα με­τέ­βη στο Νο­σο­σκο­μείο για τις τε­λευ­ταί­ες εξε­τά­σεις πριν από την χει­ρουρ­γι­κή επέμ­βα­ση, δια­πι­στώ­θη­κε ότι εί­χε θε­ρα­πευ­θεί. Χθές 17 Νο­εμ­βρί­ου 2005 έφθα­σε στην Εκ­κλη­σία μας για να ευ­χα­ρι­στή­σει την Πα­ντά­νασ­σα και μας δι­η­γή­θη­κε το θαύ­μα που έγι­νε σ’ αυ­τήν από την Πα­να­γία.

Ευ­χα­ρι­στού­με την Πα­ντά­νασ­σα Πα­να­γία μας.

 

Με­τά της εν Χρι­στώ αγά­πης

Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος π. Μι­χα­ήλ Ευ­θυ­μί­ου

 

 

Θαύ­μα­τα Πανα­γίας Παντα­νάσσης στόν Ιερόν Ναό της αγίας Μεγαλομάρτυρος Κετεβάν στην Αχβάλα Γεωργίας

 

  • §                    Πέ­ρυ­σι το Σε­πτέμ­βριο ο για­τρός διέ­γνω­σε καρ­κί­νο στο στή­θος. Ετοι­μα­ζό­μουν για εγ­χεί­ρη­ση. Πή­γαι­να στο νο­σο­κο­μείο. Στο δρό­μο συ­νά­ντη­σα τον ιε­ρέα του «Κβέ­μο Μπετ­λέ­μι» π. Αλέ­ξαν­δρο. Αυ­τός μου πρό­τει­νε να πάω στο ναό της αγί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Κε­τε­βάν. Σε αυ­τήν την εκ­κλη­σία στις αρ­χές Σε­πτεμ­βρί­ου ήλ­θε από το Άγιον Όρος η ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης. Όταν μπή­κα στο ναό ένοιω­σα μια εξαι­ρε­τι­κή ει­ρή­νη και πα­ρη­γο­ριά. Η νευ­ρι­κή έντα­ση έφυ­γε και αι­σθάν­θη­κα ένα ασυ­νή­θι­στο αί­σθη­μα ευ­φρο­σύ­νης. Με­τά την εγ­χεί­ρη­ση πα­ρα­κο­λου­θού­σα τις ακο­λου­θί­ες της Πα­να­γί­ας Πα­ντα­νάσ­σης. Με­τά από έξι μή­νες πή­γα στη Μό­σχα για εξε­τά­σεις και ανα­λύ­σεις. Αυ­τές έδει­ξαν ότι θε­ρα­πεύ­θη­κα εντε­λώς.

 

  • §                    Όταν γέν­νη­σα, αρ­ρώ­στη­σα. Μια εβδο­μά­δα αρ­γό­τε­ρα ο για­τρός βρή­κε όγκο στο στή­θος μου. Στην αρ­χή νό­μι­σε ότι ήταν στε­ρε­ο­ποι­η­μέ­νο γά­λα, αλ­λά με­τά από όλες τις απα­ραί­τη­τες δια­δι­κα­σί­ες η μα­στί­τι­δα πα­ρέ­με­νε.

Πέ­ρα­σαν πέ­ντε μή­νες και πή­γα σε ει­δι­κό για­τρό. Εί­πε ότι χρεια­ζό­μουν εγ­χεί­ρη­ση. Το ανέ­βα­λα για­τί θή­λα­ζα. Η μη­τέ­ρα μου που ήταν στε­νο­χω­ρη­μέ­νη λό­γω της αρ­ρώ­στιας μου, μου έφε­ρε την ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης και λά­δι από το κα­ντή­λι της και άρ­χι­σα να αλεί­φω το μέ­ρος της μα­στί­τι­δας.

Με­τά την επί­σκε­ψή μου σε ει­δι­κή και έμπει­ρη για­τρό μου εί­πε ότι δεν υπήρ­χε μα­στί­τι­δα. Η Πα­ντά­νασ­σα έκα­νε το θαύ­μα της. Δό­ξα τώ Θεώ!

 

  • §                    2 Ιου­νί­ου 2004

Ήμουν πο­λύ άρ­ρω­στη. Ο δε­ξιός μου μα­στός ήταν πο­λύ ερε­θι­σμέ­νος και  άρ­χι­σαν να εμ­φα­νί­ζο­νται εσω­τε­ρι­κά ογκί­δια και εξω­τε­ρι­κά πλη­γές. Αλει­ψα το μέ­ρος με ευ­λο­γη­μέ­νο λά­δι που μου έδω­σε ο π. Γα­βρι­ήλ και εί­δα κά­ποια βελ­τί­ω­ση.

Όταν ήλ­θε στη Γε­ωρ­γία η ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης πα­ρα­κά­λε­σα να με συ­μπε­ρι­λά­βουν στις Πα­ρα­κλή­σεις. Ζή­τη­σα από τον ιε­ρέα της ενο­ρί­ας λά­δι από την ει­κό­να της και άρ­χι­σα να το πί­νω. Η αρ­ρώ­στια μου στην αρ­χή επι­δει­νώ­θη­κε και άρ­χι­σα μια πο­ρεία χη­μειο­θε­ρα­πεί­ας που μου συ­νέ­στη­σε η ια­τρός Μα­ρί­να Λορ­κι­πα­νί­τζε. Κα­τά τη διάρ­κεια της θε­ρα­πεί­ας, έπαιρ­να όλα τα φάρ­μα­κα στην εκ­κλη­σία για να ευ­λο­γού­νται στις πα­ρα­κλή­σεις. Το πρώ­το στά­διο της θε­ρα­πεί­ας μου πή­γε κα­λά. Κά­θε μέ­ρα πα­ρου­σί­α­ζα βελ­τί­ω­ση. Οι εξω­τε­ρι­κές πλη­γές έκλει­σαν και η μα­στί­τι­δα εξα­φα­νί­στη­κε. Όταν ξε­κί­νη­σα το δεύ­τε­ρο μέ­ρος της θε­ρα­πεί­ας ήμουν τε­λεί­ως σχε­δόν θε­ρα­πευ­μέ­νη…

 

Izolda Gogichaishili

 

  • §                    Ο αδελ­φός μου έπα­σχε από ανί­α­το καρ­κί­νο. Προ­σευ­χό­μουν στην Πα­ντά­νασ­σα για την υγεία του. Έγι­νε εγ­χεί­ρη­ση, αλ­λά η με­τά­στα­ση εί­χε εξα­φα­νι­σθεί. Σή­με­ρα αι­σθά­νε­ται πά­ρα πο­λύ κα­λά.
  • §                     

V. Qartvelishili

 

  • §                    Αύ­γου­στος 2004

Εί­μαι πε­νή­ντα χρο­νών, δά­σκα­λος και πα­ρου­σιά­στη­κε ανά­γκη να γί­νει ακτι­νο­γρα­φία εγκε­φά­λου. Ο για­τρός ήταν ανή­συ­χος και με συμ­βού­λευ­σε να κά­νω εξε­τά­σεις στα ηλε­κτρο­νι­κά μη­χα­νή­μα­τα. Αύ­ξη­σα την προ­σευ­χή μου, ει­δι­κά μπρο­στά στην ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης. Τέσ­σε­ρεις ημέ­ρες αρ­γό­τε­ρα πή­γα και έκα­να την ει­δι­κή εξέ­τα­ση, η οποία δεν έδει­ξε κα­μιά πά­θη­ση.

Στις 21 Οκτω­βρί­ου 2002 αι­σθάν­θη­κα οξύ πό­νο στη κοι­λιά μου. Έκα­να εξε­τά­σεις και οι για­τροί εί­παν ότι πρέ­πει να γί­νει εγ­χεί­ρη­ση.

Πή­γα στην εκ­κλη­σία της αγί­ας Μάρ­τυ­ρος Κε­τε­βάν για­τί εί­χα ακού­σει για την ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης και ότι χά­ρι­ζε τη θε­ρα­πεία σε καρ­κι­νο­πα­θείς που προ­σεύ­χο­νταν μπρο­στά της, πή­γα στον π. Γε­ώρ­γιο που έβα­λε το όνο­μά μου στις πα­ρα­κλή­σεις, εν­θυ­μού­με­νη τα λό­για του για­τρού μου: «Κυ­ρία, μια εγ­χεί­ρη­ση εί­ναι απα­ραί­τη­τη· αλ­λά πε­ρι­μέ­νε­τε λί­γο και ενα­πο­θέ­στε την ελ­πί­δα σας στο Θεό». Έμει­να έκ­πλη­κτη που μου εί­πε κά­τι τέ­τοιο!

Ένα μή­να αρ­γό­τε­ρα πή­γα στο για­τρό για εξε­τά­σεις. Τώ­ρα ο για­τρός έμει­νε κα­τά­πλη­κτος. Η αρ­ρώ­στια εί­χε εξα­φα­νι­σθεί…

Ρου­σού­νταν Ποπ­χά­τζε

Την Κυ­ρια­κή 15 Φε­βρου­α­ρί­ου ο π. Γε­ώρ­γιος με άλει­ψε με το άγιο λά­δι της ει­κό­νος της Πα­ντα­νάσ­σης, ει­δι­κά την πα­λά­μη μου, που εί­χε σκλη­ρά ογκί­δια και πο­νού­σα πο­λύ. Τη Δευ­τέ­ρα, μια εβδο­μά­δα με­τά, πρό­σε­ξα ότι εξα­φα­νί­στη­καν από το χέ­ρι μου και ο πό­νος εί­χε στα­μα­τή­σει.

Μα­ριάμ

 Προ­σκυ­νώ και ευ­χα­ρι­στώ την Πα­να­γία Πα­ντά­νασ­σα την οποί­αν πα­ρε­κά­λε­σα να θε­ρα­πεύ­σει τη ψυ­χή μου και τη σω­μα­τι­κή μου αδυ­να­μία. Στις 28 Ιου­λί­ου χει­ρουρ­γή­θη­κα. Ήμουν από­λυ­τα αντί­θε­τη με τη δια­δι­κα­σία της χη­μειο­θε­ρα­πεί­ας. Με τη βο­ή­θεια της Πα­ντα­νάσ­σης δεν υπο­φέ­ρω πιά από τη σω­μα­τι­κή μου αδυ­να­μία.

Δό­ξα τώ Θεώ, ευ­χα­ρι­στώ την Πα­να­γία Πα­ντά­νασ­σα.

Μα­νά­να Μγα­λο­μπλι­σβί­λι

* Στε: Τα πα­ρα­πα­νω θαύ­μα­τα πε­ρι­γρά­φο­νται σε ένα φυλ­λά­διο το οποίο εξέ­δω­σε ο

π. Γε­ώρ­γιος Razmadze, εφη­μέ­ριος

Ιε­ρού Να­ού αγί­ας Με­γα­λο­μάρ­τυ­ρος Κε­τε­βάν

Δια­βά­ζο­ντας η για­γιά τους Χαι­ρε­τι­σμούς της Πα­ντά­νασ­σης θε­ρα­πεύ­τη­κε το εγγονάκι της

 24 Φε­βρου­α­ρί­ου 1999

Βάρνα, Βουλ­γα­ρία

«…Έμα­θα για τη θαυ­μα­τουρ­γό ει­κό­να της Πα­να­γί­ας της Πα­ντα­νάσ­σης και χά­ρη­κα πο­λύ… Ξέ­ρω ότι προ­σεύ­χε­σθε για αν­θρώ­πους που πά­σχουν από καρ­κί­νο. Γι’ αυ­τό πή­ρα θάρ­ρος να σας ενο­χλή­σω ζη­τώ­ντας τις προ­σευ­χές σας για μια ηλι­κιω­μέ­νη γυ­ναί­κα που έχει καρ­κί­νο. Ο εγ­γο­νός της πη­γαί­νει στον ενο­ρια­κό ναό του Αγί­ου Νι­κο­λά­ου. Πριν λί­γες ημέ­ρες εί­δα στον κε­ντρι­κό ναό της Βάρ­να τους Χαι­ρε­τι­σμούς στην Πα­να­γία την Πα­ντά­νασ­σα, με­τα­φρα­σμέ­νους στα Βουλ­γά­ρι­κα με την ει­κό­να της Πα­ντα­νάσ­σης που έχε­τε στη Μο­νή σας. Η ηλι­κιω­μέ­νη κυ­ρία- το όνο­μα της εί­ναι Βε­σε­λί­να- άρ­χι­σε να δια­βά­ζει τους Χαι­ρε­τι­σμούς. Σή­με­ρα ο εγ­γο­νός της μου εί­πε ότι γί­νε­ται όλο και κα­λύ­τε­ρα όσο τους δια­βά­ζει.

Ζη­τό­ντας τις προ­σευ­χές σας

Natalia Marinova

πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Θαύματα Παναγίας Παραμυθίας και Παναγίας Παντανάσσης, Άγιον Όρος