Το παρεκκλήσιο του Γενεσίου της Θεοτόκου


14.05.2011

Το παρεκκλήσιο του Γενεσίου της Θεοτόκου βρίσκεται στον πύργο της βιβλιοθήκης. Ανήκει στον τύπο του συνεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού. Ο κυρίως ναός στεγάζεται με πολύ χαμηλή ασπίδα και το ιερό, το οποίο διαθέτει μόνο μία κόγχη, με ημικυλινδρική καμάρα. Το παρεκκλήσιο, εξαιτίας της ελλείψεως ιστορικών και επιγραφικών στοιχείων, χρονολογείται κατά προσέγγιση στις αρχές του 18ου αιώνα. Η χρονολόγηση αυτή βασίζεται κυρίως στην μορφολογία της πλίνθινης ανατολικής όψεως, με την τρίπλευρη κόγχη και το κοίλο γείσο.

Ο πύργος της Παναγίας