Επιστολή του Γέροντα Εφραίμ στον Πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής με αφορμή το νομοσχέδιο για τις εκτρώσεις


24.04.2018

Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε,

Χριστός Ανέστη!

Σήμερον τείνει να αποτελή πρόβλημα το πλέον φυσικόν και πλέον χαροποιόν γεγονός, η δημιουργία ζωής! Δηλαδή το γεγονός της ελεύσεως ανθρώπου εις τον κόσμον!

Ο άνθρωπος εν τη αληθινή υποστάσει του έχει ως θείον δώρον την αθάνατον ψυχήν και ούτως αποκτά αιωνίαν προοπτικήν υπάρξεως, εις μεταθανατίους και μεταφυσικούς κόσμους. Η εμψύχωσις του ανθρώπου, δηλαδή η παρά Θεού εμφύτευσις της ψυχής εις το ανθρώπινον σώμα συντελείται από την αρχή της κυοφορίας και όχι μετά την γέννησιν, ούτως ώστε να έχωμεν άνθρωπον τέλειον με θνητόν σώμα και αθάνατον ψυχήν, έτι εκ κοιλίας μητρός.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την επιστολή πατήστε εδώ